ĐỂ AI CŨNG CÓ QUYỀN KIÊU HÃNH

Nếu ai đó không được tuyên dương trên bục danh dự này thì họ sẽ tìm cách để được tuyên dương ở trên một bục khác. Giống như trục số, giá trị tuyệt đối bằng nhau, nhưng vị trí của hai số đối nhau lại nằm ở hai phía so với vị trí của số …    +