M? s? h?c sinh
M?t kh?u
??ng ky h?c? Qun m?t kh?u?
G?n ba n?m qua, ch??ng trình toán POMATH do TS Chu C?m Th? và các c?ng s? thu?c khoa Toán Tin, tr??ng ??i h?c S? ph?m Hà N?i biên so?n ?ã ph?c v? ???c hàng ngàn h?c sinh Th? ?ô Hà N?i. V?i 4 trung tâm t?i: 3/ 158 Nguy?n Khánh Toàn, 53C/447 Ng?c Lâm, Long Biên; 9/30 T? Quang B?u; 1145 Tr?n Nhân Tông, Ki?n An – H?i Phòng và nhi?u tr??ng liên k?t nh? Ngôi Sao Hà N?i, Alphaschool, Pascal School, Brendon,…. 
  Trong chuyên m?c “Ki?n th?c chuyên ngành” k? này, chúng tôi s? ??ng bài vi?t c?a TS Chu C?m Th? – Gi?ng viên khoa Toán-Tin, tr??ng ?ai h?c S? ph?m Hà N?i bàn v? nh?ng n?ng l?c Toán h?c c?a h?c sinh ph? thông. Bài vi?t ?ã ???c ??ng trên t?p chi chuyên ngành JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE -Interdisciplinary Sci., 2014, Vol. 59, No. 1, pp. 12-18. Bài vi?t s? chia thành nhi?u k?, ???c ??ng liên t?c trên website: pomath.vn/kien-thuc-chuyen-nganh/tin-tuc/c/0/4.aspx và ???c ??a l?i trên fanpage: www.facebook.com/pomathvietnam